(ePay is a Bulgarian payment service provider – for setup instructions in English scroll down)

ePay е сертифицирана българска система за електронни плащания. Услугата има сертификат за най-високо на сигурност от VISA и MasterCard, и днес се ползва от почти всяка банкова, финансова, и правителствена институция в страната.

За да използвате ePay трябва да имате одобрен търговски акаунт и да попълните съответната информация в Weemss.

 

Инструкции за настройка

  1. Регистрирайте се в ePay като търговец на https://www.epay.bg и сключете договор с услугата. По този начин Вашите клиенти ще могат да плащат и чрез EasyPay и B-pay. Повече информация можете да намерите тук
  2. Настройте адресът за нотификации като изпратите следния линк https://event.gg/payment-notification/epay до [email protected]
  3. След като бъдете одобрени, се впишете във Вашия ePay акаунт
  4. Натиснете върху Настройки > Профил
  5. В графата Системна информация ще намрите Вашите Клиентски номер/КИН и Секретен ключ. Копирайте тази информация в съответните полета в Weemss (Клиентски номер в поле Client number; Секретен ключ в поле Secret key)

Регистрации платени чрез ePay / EasyPay / B-pay биват отбелязани като платени автоматично.

weemss-payment-method-easypay-epay 

Платежни икони
еPay има собствена платежна икона, която ще бъде показана на Вашата регистрационна форма. Имайте предвид, че тази икона служи само като визуален индикатор.

 

English

ePay is a Bulgarian certified payment service provider (Level 1 Service Provider) in accordance with the rules of international card organizations. It has the highest security certification from VISA and MasterCard and is used by almost every bank, financial, and government institution in the country.

To use ePay you need an approved ePay merchant account and to complete the setup for the payment method.

 

Setup instructions

  1. Register with ePay as a merchant at https://www.epay.bg and enter into a contract with the service. Doing this allows customers to use EasyPay and B-pay as well. More information can be found here.
  2. Set up your notification URL by sending the link https://event.gg/payment-notification/epay to [email protected]
  3. After approval log in your ePay account
  4. Click on Settings > Profile (Настройки > Профил)
  5. In the System information (Системна информация) box you will find your Client number/CIN (Клиентски номер/КИН) and your Secret key (Секретен ключ) Copy the required information and paste it in the corresponding Weemss fields.

Registrations using ePay / EasyPay / B-pay are automatically marked as paid upon successful payment.

 weemss-payment-method-easypay-epay

Payment icons
ePay has a dedicated Payment icon that will be automatically displayed on your registration form. Please keep in mind that this icon serves only as a visual indicator for the person making the purchase.